Zaproszenia

zaproszenia

seperator

Wraz z naszymi Partnerami, uruchomiliśmy wspólną akcję w której mogą Państwo otrzymać darmowe zaproszenia na wybrane wydarzenia odbywające się w Vertigo Jazz Club & Restaurant.

Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich wydarzeń na naszym profilu na Facebooku – Vertigo Jazz Club & Restaurant

ZAPROSZENIA DZIAŁAJĄ WYŁĄCZNIE PODCZAS PODANYCH PONIŻEJ WYDARZEŃ. NIE MA MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z BILETU NA WYDARZENIE KTÓREGO NIE MA NA LIŚCIE.

Posiadacze karty NASZ WROCŁAW mają możliwość skorzystania  jednorazowo z zaproszenia dla 2 osób raz w roku. (patrz pkt 4)

seperator

Aby skorzystać z zaproszenia, konieczne jest:

 1. Wypełnienie formularza kontaktowego oraz zaznaczenie odpowiedniego koncertu.

2. Okazanie papierowej formy otrzymanego zaproszenia przy wejściu do klubu w dniu wydarzenia.

3. Prosimy o każdorazowe wypełnienie formularza dla każdego otrzymanego zaproszenia.

4. Osoby rejestrujące zaproszenia w ramach programu NASZ WROCŁAW, mogą jednorazowo na jeden nr karty zaprosić również osobę towarzyszącą, w rubryce komentarz prosimy o nr karty. Prosimy również o okazanie jej przy wejściu.

5. Lokal przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

Państwa nazwisko będzie na liście Gości w wybranym dniu. Posiadanie biletu oraz wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca siedzącego. Aby zarezerwować miejsce siedzące należy napisać do nas na adres: rezerwacje@vertigojazz.pl

 

Poniżej wzory aktualnych zaproszeń:

Jesteśmy Partnerem

seperator

KLAUZULA INFORMACYJNA

Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRE lub Spółka lub Administrator danych. informuje, że:

  • będzie administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu i w toku realizacji zamówionych w formularzu usług.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez STWRE lub podmioty działające na jej zlecenie w celu wykonania na Pani/a rzecz usług zamówionych w formularzu (art.6 ust.1 pkt b) RODO), lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)w zakresie na jaki jej udzielono w formularzu, a w ramach w/w  celu przetwarzania na czas odpowiednio: niezbędny do realizacji usług, lub do czasu cofnięcia zgody , nie dłuższy niż okres w jakim STWRE zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu przetwarzania;
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka lub Administrator danych. Dane te będą przetwarzane w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie.
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, STWRE będzie miała prawo do przetwarzania  Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  celu realizacji na Pana rzecz zamówionych usług,  wykonania obowiązku prawnego obciążającego STWRE lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez STWRE czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
  • STWRE w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym np.podwykonawcom usług, partnerom marketingowym. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz STWRE.
  • Z przysługujących Pani/u wobec  Administratora danych  uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Save The World Real Estates Sp. z o.o. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, , z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: vertigojazz@vertigojazz.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.