Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin obowiązujący od 15.01.2019

Regulamin strony internetowej www.vertigojazz.pl, (dalej zwanej „Serwisem”), prowadzonej przez spółkę Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwaną dalej: STWRElub Spółka), w tym usług oferowanych za pośrednictwem w/w strony.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Zasady Ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego www.vertigojazz.pl oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez STWRE za pośrednictwem Serwisu.
2. Właścicielem strony internetowej w domenie www.vertigojazz.pl (dalej „Serwis” lub SERWIS VERTIGOJAZZ) jest spółka Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka ). Z biurem STWRE można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem http://vertigojazz.pl/pl/kontakt/.
3. STWRE nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej pod adresem: www.vertigojazz.pl/regulamin, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
4. Usługi oraz sprzedaż produktów i usług STWRE za pośrednictwem Serwisu następuje zgodnie z Regulaminem.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.
6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer).

§ 2
Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219)).
2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683)).
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)
4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
5. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez STWRE na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.
9. Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.
10. Rachunek – faktura VAT – dokument potwierdzający wykonanie usługi.

§ 3
Ochrona Danych Osobowych
1. Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego www.vertigojazz.pl przetwarzane są przez Save The World Real Estates Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4, 50-104 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421288, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-273-57-94 oraz REGON: 021884758, o kapitale zakładowym: 20.000.000,00 zł (zwana dalej: STWRElub Spółka lub Administrator danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w ramach strony internetowej prowadzonej pod adresem www.vertigojazz.plokreśla POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej w domenie www.vertigojazz.pl (POLITYKA PRYWATNOŚĆI), na której treść Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę.
2. STWRE w odniesieniu do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.vertigojazz.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej zwane RODO).
3. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez STWRE w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku usług, dla których skorzystania niezbędne jest logowanie w Serwisie i posiadanie w nim Konta Użytkownika, albo też wskazanie konkretnych danych celem realizacji zamówienia, brak podania danych uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z takich usług.
5. Zbierane przez STWRE dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia (art.6 ust. 1 pkt a) RODO) lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług (art.6 ust. 1 pkt b) RODO) oraz w prawnie usprawiedliwionym celu STWRE (art.6 ust. 1 pkt f) RODO) – marketingu bezpośredniego produktów lub usług, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) i ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązującej na terenie RP.
6. STWRE zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), na zasadach szczegółowo określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI, która zawiera szczegółowe informacje o przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych, prawach.
7. STWRE w celu realizacji umów sprzedaży lub świadczenia usług, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz klienta oraz umożliwienia oferowania usług na zasadach szczegółowookreślonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
8. Szczegółowe informacje o udostępnieniach danych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI.
9. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Save The World Real Estates Sp. z o.o. ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: ……………………….., wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.
§ 4
Poufność
1. STWRE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników, a także informacji o świadczonych na rzecz Użytkowników usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez STWRE jeżeli:
a) stanowi to przedmiot usługi świadczonej Użytkownikom,
b) lub jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego STWRE,
c) lub strony w Umowie nie postanowiły inaczej.
3. STWRE zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

II. USŁUGI I PRODUKTY ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU VERTIGOJAZZ

§ 5
Usługi i produkty świadczone przy wykorzystaniu Serwisu VERTIGOJAZZ
1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub zamówione mogą być następujące usługi:
1) Usługi i produkty odpłatne STWRE :
a) dokonywanie rezerwacji w KLUBIE VERTIGOJAZZ & RESTAURANT
b) zakup biletów na wybrane wydarzenia organizowane przez Vertigo Jazz Club & Restaurant
2. Usługi nieodpłatne STWRE :
a) Newsletter
b) Poczta Vertigo
3. STWRE może świadczyć również inne nieodpłatne usługi drogą elektroniczną Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej www.vertigojazz.pl.pl w celach informacyjnych (zaznajomienia się z ofertą firmy STWRE).

§ 6

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie realizacji umów, których zawarcie możliwe jest na odległość.Nie dotyczy np. usługi poczty Vertigo realizowanej stacjonarnie w Klubie.
2. Żadne zamieszczone na stronie www.vertigojazz.pl informacje handlowe, dokumenty zatytułowane „oferta”, opisy usług świadczonych przez STWRE, innych niż podlegające regulacjom zawartym w niniejszym Regulaminie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, o ile wyraźnie inaczej w stosunku do nich nie zaznaczono. Stanowią jedynie materiały informacyjne i ewentualnie zaproszenie do podjęcia rozmów w sprawie zawarcia umowy. Umowy na świadczenie takich usług zawierane są w drodze negocjacji, w formie pisemnej. Dotyczy to w szczególności organizacji imprez w Klubie na zamówienieczy też usług baru mobilnego.
3. Bilety na wydarzenia realizowane w Klubie dostępne są w lokalu Klubu bądź za pośrednictwem serwisów sprzedażowych, z którymi współpracuje STWRE na zasadach określonych w Regulaminach tych serwisów.

IIa. USŁUGI I PRODUKTY ODPŁATNE STWRE
§ 7
Dokonywanie odpłatnych rezerwacjiw KLUBIE VERTIGOJAZZ&RESTAURANT

1. Umowa rezerwacji w KLUBIE VERTIGOJAZZ&RESTAURANT (Klub) to Umowa, na podstawie której Użytkownik rezerwuje określoną w zamówieniu liczbę miejsc siedzących w lokalu Klubu .
2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej: http://vertigojazz.pl/pl/rezerwacje/ lub bezpośrednio na stronie www.emenago.com/i/vertigojazz na zasadach wskazanych w regulaminie tego serwisu dostępnych pod linkiem https://emenago.com/terms.html oraz na zasadach wskazanych w § 8 dział I i II. : telefonicznie w dniu Wydarzeniaw godzinach otwarcia lokalu, pod numerem tel.71 335 21 29i mailowo przy wykorzystaniu danych kontaktowych:rezerwacje@vertigojazz.pl. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe wskazane są na stronach internetowych serwisu pod adresem http://vertigojazz.pl/pl/rezerwacje/.
3. Korzystanie z lokalu Klubu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Lokalu dostępnym w lokalu Klubu, jak i pod adresem http://vertigojazz.pl/wp-content/uploads/2016/05/rsz_reg_vert.jpg.
4. Rezerwacji dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Rezerwacja w piątki, soboty, niedziele oraz w dni w których odbywają się wybrane wydarzenia w Klubie, w szczególności te, na które wstęp jest odpłatny, jest płatna. Koszt rezerwacji wynosi 10 zł od osoby, przy czym cena obejmuje także drink powitalny na początek wieczoru.
6. Opłatę rezerwacyjną wnosi się online za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w punkcie 2, albo też w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych, doliczana do rachunku zgodnie z danymi podanymi przy rezerwacji.
7. W przypadku grup liczących 10 osób i więcej, konieczne jest opłacenie rezerwacji oraz biletów w dniach poprzedzających dane wydarzenie.
8. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
9. W przypadku koncertów oraz wydarzeń biletowanych, rezerwacja miejsca w Klubie nie zwalnia z konieczności zakupu biletu na dane wydarzenie.
10. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut od ustalonej godziny rezerwacji, osoba rezerwująca jest zobowiązana telefonicznie z wyprzedzeniem poinformować o tym fakcie obsługę lokalu. W przypadku braku informacji – rezerwacja zostaje anulowana. W takim wypadku opłata rezerwacyjna przepada.
11. W drodze rezerwacji dokonywanej w sposób wskazany w niniejszym § 7 i za opłatą rezerwacyjną wskazaną w punkcie 5 nie jest możliwe zarezerwowanie całego Klubu. Rezerwacja całego Klubu wymaga odrębnych ustaleń i zawarcia odrębnej umowy. W przypadku zarezerwowania większej ilości miejsc niż realna liczba gości rezerwującego, STWRE zastrzega sobie prawo do przydzielenia tych miejsc innym gościom.
12. Szczegółowy regulamin rezerwacji dostępny jest na stronie: http://vertigojazz.pl/pl/rezerwacje/

IIb. ZASADY OGÓLNE SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI ODPŁATNE STWRE
§ 8
Zasady ogólne składania zamówień

I. Zamówienia telefoniczne
1. W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia telefonicznego, obowiązuje następująca procedura:
KROK 1. – kontakt telefoniczny konsumenta z STWRE i telefoniczne ustalenie warunków zamówienia, w szczególności w przypadku, gdy odbiegają one od warunków ogólnych podanych dla danej usługi na stronie www;
KROK 2. – potwierdzenie przed zawarciem umowy warunków zamówienia przez STWRE w formie telefonicznej, mailowej lub na życzenie konsumenta papierowej (listownie) – w szczególności z podaniem treści niniejszego Regulaminu lub linku do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony;
KROK 3. – zaakceptowanie zamówienia przez konsumenta w formie telefonicznej lub mailowej z potwierdzeniem przez niego złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
KROK 4. – potwierdzenie przez STWRE treści zamówienia w formie, telefonicznej, mailowej lub na życzenie konsumenta papierowej (listownie);
KROK 5. – wykonanie kroków 1.-4. oznacza skuteczne zawarcie umowy pomiędzy konsumentem a STWRE;
2. W przypadków towarów lub usług, co do których konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, dołącza się także wzór oświadczenia o odstąpieniu.
II. Zamówienia mailowe
1. W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia mailowego, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, obowiązuje następująca procedura:
KROK 1. – Zamówienie należy złożyć: mailowo na adres wskazany na stronie http://vertigojazz.pl/pl/kontakt/,
KROK 2. – Po przyjęciu zamówienia pracownik STWRE w ciągu siedmiu dni roboczych skontaktuje się z konsumentem mailowo lub telefonicznie (w takim przypadku konieczne jest wysłanie maila potwierdzającego ustalenia) w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy lub realizacji usługi. Do maila STWRE załączy także treść niniejszego Regulaminu lub link do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony.
KROK 3. – zaakceptowanie zamówienia przez konsumenta w formie mailowej z potwierdzeniem przez niego złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
KROK 4. – potwierdzenie przez STWRE treści zamówienia w formie mailowej lub na życzenie konsumenta papierowej (listownie);
2. Zasady wskazane w § 8 punkcie I.2 stosuje się odpowiednio.

III. Zamówienia przez stronę internetową
1. W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia poprzez stronę internetową http://vertigojazz.pl, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, lub o ile zamówienie nie jest realizowane na innej stronie internetowej, do której następuje przekierowanie konsumenta chcącego zakupić usługę zgodnei z regulaminem takiej strony (jak w przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem strony https://emenago.com/terms.html) obowiązuje następująca procedura:
KROK 1. – Zamówienie składane jest na stronie internetowej www.vertigojazz.pl przy użyciu przycisku „zamawiam i płacę”.
KROK 2. – Przy zamawianiu za pośrednictwem Serwisu, przed skorzystaniem z przycisku „zamawiam i płacę”, należy wypełnić formularz zamówienia oraz zaakceptować Regulamin.
KROK 3. – Po przyjęciu zamówienia pracownik STWRE w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z konsumentem mailowo lub telefonicznie (w takim przypadku konieczne jest wysłanie maila potwierdzającego ustalenia) w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy.
KROK 4. – realizacja usługi następuje w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zapisem w o kroku 3 powyżej.
3. Zasady wskazane w § 8 punkcie I.2 stosuje się odpowiednio.

§ 9
Opłaty
1. STWRE świadczy usługi wymienione w niniejszym dziale IIa. odpłatnie, chyba że w Umowie, Regulaminie lub Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. Informacja o odpłatności każdorazowo jest podana konsumentowi najpóźniej w momencie składania przez niego zamówienia.
2. Opłaty, taryfy, ceny oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, Umowie lub Cenniku.
3. STWRE zastrzega sobie możliwość zmiany cen, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.
4. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać Użytkowników zamawiających produkty, usługi lub zawierających Umowę o określone usługi, po ich wejściu w życie, tj. od 7 dnia od publikacji Cennika. Zmiany w zakresie opłat lub cen nie mają w szczególności wpływu na wysokość wynagrodzenia STWRE z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
5. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, w tym w szczególności zawierają należny podatek VAT.
6. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie.

§ 10
Sposób płatności
1. O ile w niniejszym Regulaminie nie określono inaczej, opłaty za usługę mogą być według wyboru Użytkownika uiszczane gotówką – przy odbiorze osobistym usługi w siedzibie STWRE, za pobraniem – zapłata u kuriera, bądź w formie przedpłaty na rachunek bankowy na konto STWRE. Wyboru opcji Użytkownik dokonuje przy zamawianiu produktu lub usługi.
2. Opłaty naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w dowodzie księgowym wystawianym przez STWRE. Ceny podane przez STWRE na stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie każdorazowo są ceną brutto. Każdorazowo podawane będą także koszty dodatkowe oraz koszty dostawy usługi.
3. STWRE jest zobowiązany określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.
4. Informacje o dostępnych sposobach płatności znajdują się każdorazowo w:
a) formularzu zamówienia – w przypadku zamówienia przez stronę internetową
b) w potwierdzeniu treści zamówienia: telefonicznym, lub przesyłanym drogą mailową bądź listowną – w przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail.
5. W miejscach wskazanych w ustępie poprzedzającym znajduje się także informacja o ograniczeniach w dostawie i formach dostawy lub świadczenia usługi.
6. STWRE każdorazowo obowiązany jest od uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.
7. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki ustawowe nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.
8. Uiszczone przez Użytkownika opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec STWRE. Dokonane wpłaty o ile Użytkownik nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.
§ 11
Zwrot lub wymiana zakupionych towarów lub usług
Prawo konsumenta odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub w inny sposób niewymagający jednoczesnej obecności obu stron umowy), może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną prze niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres vertigojazz@vertigojazz.pl. Odstąpienie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i znajduje się pod adresem: http://www.vertigojazz.pl.pl/….
2. STWRE prześle niezwłocznie do konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli jednak STWRE nie zaproponował odbioru rzeczy bezpośrednio od konsumenta, zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.
5. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że STWRE zaproponował, że sam odbierze rzecz.
6. STWRE informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy.

IIc. USŁUGI ŚWIADCZONE NIEODPŁATNIE
§ 12
Newsletter
1. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno – promocyjnych (Newsletter) odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera pod podanym adresem poczty elektronicznej.
2. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne pochodzące od STWRE dotyczące STWRE i podmiotów trzecich.
3. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
a) Złożenia zamówienia na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem Serwisu i odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie, lub w innej formie zaakceptowanej przez Użytkownika, np. dorgą e-mailową lub telefoniczną;
b) zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
c) wyrażenia przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez STWRE danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od STWRE;
d) wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez STWRE danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez STWRE w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od STWRE oraz innych osób.
4. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno-promocyjnych oraz przetwarzanie przez STWRE danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: vertigojazz@vertigojazz.pl.

§ 13
Usługa poczty Vertigo
1. Usługa Poczty Vertigo polega na wypisywaniu przez gości Klubu kartek udostępnionych w Klubie przez STWRE nieodpłatnie, które STWRE na własny koszt wysyła następnie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adresy wskazane w kartkach.
2. Korzystający z usługi wypisując kartkę i pozostawiając ją w Klubie upoważniają tym samym STWRE jako posłańca do jej przesłania na wskazany w kartce adres, a tym samym powierzają STWRE Dane osobowe wskazane w Kartce wyłącznie celu przechowania kartki i jej nadania w urzędzie pocztowym. Dane zawarte w Kartkach przetwarzane są przez STWRE na zasadach opisanych w POLITYCE PRYWATNOŚCI i Dokumentacji Systemu Ochrony Danych Osobowych obowiązującego w STWRE.
3. Na dzień obowiązywania niniejszego Regulaminu nie przewiduje się możliwości wysyłania kartek wirtualnych, aczkolwiek w razie uruchomienia usługi zasady jej działania zostaną opisane w niniejszym Regulaminie w niniejszym § 13.
III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 14
Konserwacja
1. STWREdołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.
2. STWRE zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
3. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane 3 dni przed rozpoczęciem prac.
4. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego STWRE zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
5. STWREoświadcza, że stosowane w Serwisie środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie STWREoświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania materiałów zawierających wirusy i innych materiałów o podobnym charakterze lub innych aniżeli materiały treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać STWRE na adres email vertigojazz@vertigojazz.pl W przypadkach określonych w niniejszym ust. 5, Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do STWREżadne roszczenia odszkodowawcze. W szczególności STWRE, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych zawartych w Serwisie.

§ 15
Rozwiązanie Umowy
1. Umowy o dostawę konkretnego towaru , lub usługi zawarte są na czas niezbędny do ich wykonania.
2. Umowa o świadczenie usług wskazanych w § 12 Regulaminu zawarta jest na czas nieoznaczony.
3. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego Regulaminu dotyczących konkretnej usługi, STWRE ma prawo rozwiązać Umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarto i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:
a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów praw
b) wykorzystywania przez Użytkownika usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem
4. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego Regulaminu dotyczących konkretnej usługi, Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez STWRE warunków Umowy. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku zamiaru rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. powyższych, Strona Umowy zobowiązana jest do wezwania Drugiej Strony do niezwłocznego usunięcia zaistniałych naruszeń, wyznaczając ku temu stosowny termin.
6. Z dniem rozwiązania Umowy STWRE zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika usług objętych rozwiązaną Umową.
§ 16
Reklamacje
1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług i Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
2. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Reklamacje dotyczące Usług określonych w Regulaminie należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na następujący adres Save The World Real Estates Sp. z o.o. ul. Łaciarska 4, 50-104 Wrocław, lub na adres email: vertigojazz@vertigojazz.pl
4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin na jej rozpatrzenie, przyjmuje się dzień wpływu do STWRE listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika,
b) określenie przedmiotu reklamacji,
c) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
6. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku Użytkownik zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.
7. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące płatności należy wysłać listem poleconym lub wysłać w formie mailowej na adres vertigojazz@vertigojazz.pl
8. Reklamacje rozpatruje STWRE.
9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
10. O rozpatrzeniu reklamacji STWRE poinformuje Użytkownika w piśmie zawierającym stanowisko STWRE w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika, a w razie braku takich zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji.
12. Powyższe zapisy nie uchybiają prawu konsumenta do zgłoszenia wad zakupionego towaru lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.
13. Odnośnie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego STWREna adres e-mail vertigojazz@vertigojazz.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez STWREw terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. STWREzastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, lub dotyczą w istocie usług świadczonych przez osoby trzecie.
14. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
15. Ponadto STWRE informuje, że konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 17
Zmiana Regulaminu
1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w Serwisie.
2. STWRE zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 14 dni od ich udostępnienia w Serwisie.
4. Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla zawartych do dnia zmiany umów o świadczenie usług odpłatnych o dostawę towaru lub usługi , które realizowane są na zasadach dotychczasowych. Odnośnie usług odpłatnych zawartych na czas nieokreślony, lub usług nieodpłatnych, brak akceptacji zmian przez Użytkownika daje mu prawo do rozwiązania umowy na świadczone na jego rzecz usługi w trybie natychmiastowym.

§ 18
Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową
W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez STWRE indywidualnych Umów pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

§ 19
Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia na towar lub usługę znajdującą się w serwisie www.vertigojazz.pl.ploznacza, że Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.
3. Serwis i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich STWRE i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usług, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
4. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

X